شرکت تجارت هوشمند ویستا
021-77425093 ساعت پاسخگویی: 9 الی 17

اهداف

دغدغه ویستا حضور تمام قد در کنار شرکت های تولیدکننده ایرانی، به منظور توسعه کسب و کار آن ها هم در تأمین مواد اولیه و تجهیزات و هم حضور محصول ایشان در بازارهای جهانی است.